Programy pro školy

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

TVŮRČÍ DÍLNY K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Vzdělávací program Portrét zvířete

V úvodu programu se na základě komparace původních inspiračních zdrojů a vystavených děl španělského malíře Aryze otevírá téma portrétování zvířat v historii a v současném umění. Účastníci tak komunikují a komparují prvky původních vizuálních sdělení a jejich adaptací, které zařazují don historického, náboženského a kulturního kontextu.

V praktické výtvarné části programu se pracuje hlavně s kolážovým zpracováním fragmentálních znaků různých živočišných druhů. Účastníci si definují vlastní autentický a originální projev ve vztahu k zoomorfním a florálním motivům.

Program trvá 90 minut a je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií. Program navazuje na Rámcový vzdělávací program a poskytuje edukaci vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí (komunikativní, sociální a personální, pracovní) a to primárně v oblasti Umění a kultura a vztahuje se také k průřezovému tématu Osobnostní výchova a Environmentální výchova. 

 

 

CELOROČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Uspořádej výstavu!

Program seznamuje žáky s fungováním uměleckého provozu, seznamuje s prostředím galerie a s jednotlivými profesemi, které se k této oblasti vážou (prostřednictvím práce s myšlenkovými mapami). Cílem programu je získat pochopení procesů, které vedou k uspořádání výstavy umění (jakožto kolektivního díla) a to z hlediska různých rolí, které mohou lidé v takovém procesu zastávat.

Účastníci v rámci programu vytvoří kreativní koncept výstavy na zadané téma. Ten následně i hmotně realizují výběrem a následnou instalací předmětů výtvarné a designové hodnoty do výstavního celku. Součástí tohoto procesu je i prezentace vzniklého projektu.

 

Umění ilustrace

Jak ilustrace ovlivňuje text a jak text může ovlivňovat ilustraci? To je základní otázka, kterou si v rámci programu položíme. Cílem programu je poznat, jaké jsou principy ilustrátorské práce a jakou funkci má ilustrace jakožto doprovodný obraz konkrétního textu. S účastníky budeme analyzovat ikonické příklady ilustrace a společně vytvoříme kolektivní ilustrátorské dílo.

Se zákoutími ilustrace se seznámíme skrze tvorbu českých žijících i nežijících významných ilustrátorů. Seznámíme se s díly Jiřího Šalamouna, Jiřího Trnky, Adolf Borna, Květy Pacovské, Františka Skály, Terezy Říčanové a mnohých dalších.

Délka programu 2 hodiny.

 

 

Objednávky dílen a více informací na e-mailu: dilny@villapelle.cz

Všechny tvůrčí dílny jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Délka trvání: 1,5 hodiny. Škola ilustrace 2 hodiny.
Dílny probíhají od úterý do čtvrtka vždy dopoledne a vedou je lektorky Ateliéru Pellé.

Cena: 1200 Kč + vstupné 90 Kč / žák (minimální cena za konání dílny je 2100 Kč, pedagogický doprovod zdarma)

Partnery kreativních programů jsou manželé Václav a Petra Jirků a společnost ČEPS a. s.