ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE A ZÁKLADNÍ POJMY

 

Osobní údaj 

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů 

Jedná se o takový osobní údaj, který fyzickou osobu může diskriminovat ve společnosti, respektive vypovídá o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Subjekt údajů 

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

 

Správce osobních údajů 

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je spolek PORTE z.s.

 

Zpracovatel osobních údajů 

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů 

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

 

 

 

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU

VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

 

 

Cílem těchto zásad vydaných spolkem PORTE, z. s., se sídlem Pelléova 10, Praha 6, IČ: 22908331, zapsaným ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou L 22361, (dále jen „spolek PORTE z.s.“) je poskytnout Vám ucelené informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého z Vás.

 

 

JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A PO JAKOU DOBU JE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Na základě tohoto pak vedeme databázi osobních údajů a jsme správci těchto údajů. Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů.

Konkrétně se jedná o:

●  zpracování nezbytné k plnění uzavřené smlouvy,

●  splnění naší právní povinnosti,

●  hájení našeho oprávněného zájmu,

●  oprávněného zájmu třetí strany,

●  splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat. Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

●  Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, národnost, věk, pohlaví.

●  Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a obdobné.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (dále jen jako „Zpracovatelé„). Jak spolek PORTE z.s., tak další zpracovatelé nemají úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci. PORTE z.s ani Galerie Villa Pellé neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb, od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

 

K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely provádění činností PORTE z.s. za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech tj. především rozesílání newsletteru (mailchimp), pozvánek na vernisáže výstav, nabízené programy, projekty a výstavy.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím; Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

 

KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.V souladu s GDPR nejmenoval spolek PORTE z.s. pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“ – Data protection officer). Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Veškeré další informace jsou dostupné na webové stránce UOOU viz. odkaz níže.

 

JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

 

 JAKÝ PŘÍSTUP MÁTE KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese: PORTE, z.s., Pelléova 10, Praha 6, IČ: 22908331, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou L 22361 nebo na e-mailové adrese: info@porteos.cz. Informaci v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku. Na výše uvedené adrese nás dále můžete kdykoliv požádat o přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, na jiného správce. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených Zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy u PORTE z.s. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů viz. odkaz níže. 

 

ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

 

KDE MŮŽETE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ČI POŽÁDAT O JEJICH PŘENOS?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů: ●  e-mailovou zprávou na adresu: info@porteos.cz  ●  písemným oznámením zaslaným na adresu: PORTE z.s., Pelléova 10, Praha 6, 160 00, ČR. Zásady ochrany osobních údajů jsou udržovány aktuální a v souladu s právními předpisy. Z toho důvodu tak může docházet k určitým změnám. Žádáme tedy všechny návštěvníky a partnery, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

 

DĚKUJEME
Galerie Villa Pellé
Pelléova 10, 160 00 Praha 6