PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

GALERIE VILLA PELLÉ & související prostory

 

 

 1. Vstup do všech výstavních prostor Galerie Villa Pellé (dále jen „galerie“) je návštěvníkovi povolen po předložení nebo zakoupení platné vstupenky. Pokladna vydá každému návštěvníkovi vstupenku s označením unikátním číslem platnosti a oprávnění ke vstupu. Pokladna současně se vstupenkou vydá také doklad o zaplacení vstupného s uvedeným datem, časem, vymezením a dalšími dle platných předpisů. Návštěvník je povinen mít oba tyto doklady v průběhu výstavy u sebe a předložit je na vyžádání pracovníkům galerie. 
 2. Jakýkoli neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kuponu či ztráta dokladu o zaplacení činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 3. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 40 osob.
 4. Rodiče – návštěvníci, či zákonní zástupci plně zodpovídají za své děti, neplnoleté osoby či jiné svěřené osoby. Děti do 12 let věku mohou být  vpuštěny pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let Z důvodu respektu k ostatním návštěvníkům a vystaveným předmětům kulturní povahy je zakázáno hlučet, zpívat, pískat a pouštět zvuková přehrávací zařízení. Osoby, které neuposlechnou připomínku pracovníka galerie mohou být bez náhrady vykázány. 
 5. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků galerie či strážných bezpečnostní služby.
 6. Informace o vstupném je dostupná k nahlédnutí u pokladny nebo je zveřejněna na webu galerie. Vstupné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v Kč. Případné placení fakturou řeší účtárna a je nutno objednat min. 14 dní předem. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník na pokyn povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech, včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako  kabáty a pláště, se odkládá též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud jsou aktuálně volné, šatna je vybavena šesti takovými schránkami. Veškeré shora uvedené předměty jsou návštěvníci oprávněni a povinni odkládat výhradně na místech k tomu určených (šatny a prostor uzamykatelných skříněk). Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) se vyžaduje jednorázová finanční náhrada ve výši 300 Kč.
 7. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně mimo státních svátků od 13 do 18 hod., mimo pondělí. Dočasné výjimky a změny otevírací doby jsou uvedeny na webové stránce galerie nebo sociálních sítích.
 8. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor. Vstupenky jsou nepřenosné. Zakoupenou vstupenku již není možné vrátit a to ani pokud byla zakoupena elektronicky prostřednictvím třetí strany (GoOut). Nevyužitá vstupenka vázaná na datum nebo akci bez náhrady propadá.
 9. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky galerie. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
 10. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora Ateliéru Pellé (Villy Pellé).
 11. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách galerie je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie – sticks, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být jakkoli omezen pohyb ostatních návštěvníků. Pořizování obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu bez předchozího výslovného souhlasu galerie není ve výstavních prostorách povoleno.
 12. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodicího psa pro nevidomé. Ve výstavních prostorách, je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit. Prostory jsou monitorován on-line bezpečnostními kamerami, elektronickým bezpečnostním systémem a protipožární ochranou s detektory.
 13. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 14. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy chovat podle pravidel občanského soužití, v souladu s dobrými mravy a s důstojností odpovídající společenskému a kulturnímu vychování stejně jako významu budovy, galerijních sbírek a předmětů kulturní a duševní hodnoty.
 15. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činností újmu galerii či jejím partnerům, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost  bude  vyžádána asistence Policie ČR (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady újmy bude určen podle obecně závazné legislativy a příslušných vnitřních předpisů galerie.
 16. Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků galerie. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.
 17. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v galerii či přidružených prostorách jakoukoli škodu je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.
 18. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti prostřednictvím info e-mailu pro návštěvníky: info@villlapelle.cz.
 19. Pokud návštěvník poruší ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně, bez protestů a za doprovodu pracovníka galerie opustil výstavní prostory.
 20. Galerie Villa Pellé si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.
 21. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Inf. Z.) lze podávat v písemné podobě na adresu Pelléova 91/10, Praha 6 – Bubeneč, 160 00; v elektronické podobě na adresu: info@villapelle.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: 6n9mhum. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení Inf. Z. jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 Inf. Z., jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách galerie na adrese: https://villapelle.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami objednávky a plně s nimi souhlasíte.
 22. Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR, tento návštěvní řád je rozšířený o oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 23. Galerie Villa Pellé si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času nebo na zrušení akce (např. z důvodu nemoci lektora). V případě změny termínu konání doprovodného programu nebo jeho zrušení ze strany galerie.
 24. Návštěvníci programů s dětmi souhlasí s pořizováním fotografií v průběhu doprovodného programu zároveň doprovod potvrzuje, že má souhlas zákonných zástupců dětí k pořizování jejich fotografií v průběhu konání doprovodného programu. Fotografie budou v případně potřeby využity k nekomerčním a prezentačním účelům galerie a spolku Porte z.s.

 

 

Tento návštěvní řád je platný dnem 20. 10. 2020